Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 i Slaglosia.

 

Torsdag den 15. februar 2018 kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, lokale 2.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning om foreningens virke
 4. Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil
 6. Behandling af indkomne forslag herunder bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter
 7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. På valg som bestyrelsesmedlemmer er Hans Peter Hansen og Søren Veng Christensen. På valg som suppleanter er Solveig Herthoni Hansen og Kjeld Peter Ahlmann Olesen.
 10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 11. På valg som revisorer er Johnny Schmidt og Christina Veng Christensen. På valg som revisorsuppleant er Mogens Pedersen
 12. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Carsten Egø Nielsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (Adresse: Holstebrovej 39, 4200 Slagelse, mail: carsten.egoe.nielsen@hotmail.com, tlf. 23 44 44 92)

 

Det er en forudsætning for at kunne deltage og stemme på generalforsamlingen, at man har betalt kontingent for 2018.

 

Der serveres kaffe med brød

 

Indkaldelse til generalforsamling i PDF-format og Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter i PDF-format.

 

Copyright © All Rights Reserved