Generalforsamling

Generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling 2017 i Slaglosia

 

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00,

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, mødelokale 2.

 

Der var 26 fremmødte til foreningens 28. generalforsamling.

 

1.Valg af stemmetællere

Punktet blev udskudt til det eventuelt blev aktuelt med afstemninger

 

2.Valg af dirigent

Per Kirckhoff blev valgt til dirigent. Per konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

3.Formandens beretning om foreningens virke

Formanden Torben Hansen aflagde beretning og kunne fortælle om et medlemstal på ca. 50 medlemmer.

 

Foreningen har været aktiv på mange fronter:

 • Ekskursioner
 • Foredrag
 • Historisk mad
 • Kulturtopmøde
 • Møder med andre museer
 • Møder og arrangementer med Slagelse Museum

 

Historisk mad blev afholdt den 13. august med et stigende deltagerantal. Temaet sidste år var romersk mad og drikke. Vinen blev dog også drukket i middelalderen.

 

Foreningen deltog i kulturtopmøde med kommunens foreninger og politikere. Politikerne gik dog efter frokost. Mødet var generelt en skuffelse.

 

Slaglosia deltog sammen med firmaet Se til siden med et bud på planerne for området omkring Antvorskov. Se til sidens bud var bl.a. et museum på toppen af bakken. Forslaget blev dog afvist af kommunen.

 

Der har også været dialog med Realdania om Anvorskovs fremtid, men Realdanias interesse døde ud.

 

Den 4. juni var foreningen blevet inviteret på en guidet rundtur i Kalundborg af Kalundborgs arkæologiske forening. De viste rundt på ruinerne samt i kirken og sluttede af med lagkage.

 

Torben stod for en guidet tur i Klosteret, hvor der blev fortalt om udgravningerne i og omkring klosteret. De ældste lag er fra 1000-tallet. Der er dog fund af sidst i 900-tallet.

 

De har været 5 foredrag i løbet af året:

 • Klaus Ebbesen fortalte om de nordiske guder. Det var en godt foredrag. Han oplyste bl.a., at de danske sagn fra vikingetiden også kendes fra andre egne af Europa, dog med andre navne på hovedpersonerne.
 • Trelleborg blev belyst fra en ny vinkel af Andreas Bondo Hansen. Andreas mente, at museerne på Vestsjælland bør arbejde mere sammen.
 • Foredraget om befæstede landsbyer blev i første omgang aflyst, men Per Ole Rindel kom stærkt tilbage og fortalte levende om de befæstede landsbyer. Han så ligheder med bl.a. indianerne. De befæstede landsbyer er primært fundet i Jylland, men Torben kendte til en udgravning fra Antvorskov plejehjem, hvor det også er set.
 • Udgravningerne på Borgring blev præsenteret af Nanna Holm med et fint engagement. De foreløbige udgravninger tegner til at kun første fase af byggeriet er gennemført. Tilsvarende fase er også set på Trelleborg.
 • Kristoffer Buch Pedersen fortalte om stenaldergrave ved Strøby Egede. Landskabet i stenalderen blev beskrevet og de forhold de levede under blev også beskrevet. Knogler blev fundet på en græsplæne. Hele graven blev fjernet som en helhed.

 

Torben sluttede af med en tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisorer.

 

Torben takkede af som formand.

 

4.Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning

Der var spørgsmål til samarbejdet med Real Dania og om det skyldes passivitet fra Slaglosias side, at samarbejdet var ophørt. Torben oplyste, at Real Dania har skiftet fokusområde og fremadrettet ikke længere er interessant for et samarbejde vedr. Antvorskov. Det skyldes ikke passivitet fra Slaglosias side, men ændret fokus hos Real Dania.

 

Beretningen blev godkendt

 

5.Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil

Kasserer Hans Peter Hansen udleverede året regnskab og gennemgik det kort. Der er indtægter på 12.435,00 kr. og udgifter på 4.864,47 kr. Årets resultat er dermed på kr. 7.570,53 kr. og foreningen har en bankbeholdning pr. 31. december 2016 kr. 37.076,87 kr. Regnskab blev godkendt

 

6.Behandling af indkomne forslag

Carsten præsenterede bestyrelsens forslag om et ændret og bredere formål.

Slaglosias bestyrelse har de senere år jævnligt drøftet foreningens virke og fremtid. Bestyrelsen er enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at udvide foreningens virkeområde, både emnemæssigt og geografisk. Bestyrelsen foreslår derfor, at der frem til Slaglosias generalforsamling i marts 2018 udarbejdes et udkast til vedtægter for en egentlig historisk/lokalhistorisk forening i Slagelse Kommune.

 

Forslaget skyldes bl.a., at foreningens fokus på detektorsøgning med kurser og indkøb af detektorer er sat på hold, da det ikke er muligt at styre detektoreftersøgningen. Vi har oplevet nogle kedelige episoder. Detektoreftersøgning skal fremover ske via Museum Vestsjælland.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

7.Godkendelse af budget

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 125 pr. år. Forslaget blev vedtaget.

 

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg som bestyrelsesmedlemmer var Torben Hansen, Carsten Egø Nielsen og Peter Kristensen, der alle blev genvalgt for 2 år uden modkandidater.

 

Solveig Herthoni Hansen og Kjeld Peter Ahlmann Olesen blev genvalgt som suppleanter for 1 år uden modkandidater.

 

9.Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Johnny Schmidt og Christina Veng Christensen blev genvalgt som revisorer for 1 år uden modkandidater.

Mogens Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år uden modkandidat.

 

10. Eventuelt

Der var undren over, at det kan tage 5 måneder fra indmeldelse til man hører noget fra foreningen. Det er ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen lovede, at det ikke sker igen og har allerede indført nye procedurer, der sikre en hurtigere tilbagemelding fra foreningen til nye medlemmer.

 

Solveig orienterede om, at temaet for årets historiske mad er stenaldermad.

 

Torben tog afsked som formand med nogle historier fra foreningen 28-årige historie. Torben kunne bl.a. fortælle, at kontingentet har været uændret i 20 år.

 

Carsten sluttede af med at takke Torben for arbejdet som formand.

 

Generalforsamling sluttede kl. 20.19

 

 

Referat ved Peter Kristensen

 

 

Referat udskrevet i PDF-format

 

Copyright © All Rights Reserved