Generalforsamling

Slagelseegnens historiske forening - Slaglosia

Generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2018 i Slaglosia.

Torsdag den 15. februar 2018 kl. 19.00,

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, mødelokale 2.

 

Der var 11 fremmødte til foreningens 29. generalforsamling.

 

1. Valg af stemmetællere:

Punktet blev udskudt til det eventuelt blev aktuelt med afstemninger

 

2. Valg af dirigent:

Henning Jahn blev valgt til dirigent. Henning konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

3. Formandens beretning om foreningens virke:

Formanden indledte med at oplyse, at det har været et godt år for foreningen både med hensyn til økonomi og medlemstal.

 

I foråret blev afholdt tre foredrag:

  • Borgring om vikingeborgen ved Køge ved Nanna Holm
  • Forhistoriske befæstede landsbyer ved Per Ole Rindel
  • Massegrave ved Strøby Egede ved Kristoffer Buch Pedersen

 

Der var 20 - 30 tilmeldte deltagere ved hvert foredrag samt det løse (dem der betaler ved døren).

 

Ved generalforsamlingen i marts takkede Torben af som formand. Torben fortsatte i bestyrelsen og tager sig fremover af to områder nemlig planlægning af foredrag samt som guide på ture.

 

Carsten blev valgt som formand med Peter som Næstformand og Hans Peter som kasserer.

 

Henover sommeren blev arrangeret en tur til fugledegård og Gørlev kirke. På fugledegård fortalte amatørarkæolog Gunnar Jørgensen om Tissø. Sommeren bød også på en byvandring fra Slagelse-hallen over hospitalet, Sct. Mikkels kirkegård, Skolegade og Østre Skole til anlægget. Den årlig dag med historisk mad bød i år på stenaldermad under Solveig kyndige vejledning. Der blev serveret vildsvinesteg og romersk vin.

 

I efteråret blev ligeledes afholdt tre foredrag:

  • Vikingerne ved Klaus Ebbesen
  • Fra Vikinger til Hvider ved Trine Borake
  • De verdenssensationelle vestsjællandske kirker ved Andreas Bonde Hansen

 

Til efterårets foredrag var der 30 – 40 deltagere inkl. det løse (dem der betaler ved døren).

 

Bestyrelsen har i løbet af året arbejdet videre med nye vedtægter, der skal sikre generalforsamlingens beslutning fra 2017 om et bredere virke. Bestyrelsen har også i årets løb jævnligt mødtes med andre arkæologiforeninger i Vestsjælland. Der er ligeledes afholdt møder med både museet og arkivet.

 

Formanden takkede slutteligt for fremmødet ved foreningens arrangementer.

 

4. Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning:

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

 

5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil:

Kasserer Hans Peter Hansen udleverede året regnskab og gennemgik det kort. Der er indtægter på kr. 10.725,00 og udgifter på kr. 5.797,35. Årets resultat er dermed på kr. 4.927,65 og foreningen har en beholdning pr. 31. december 2017 på kr. 42.004,52. Regnskab blev godkendt

 

6. Behandling af indkomne forslag herunder bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter:

Bestyrelsen forslag til nye vedtægter:

Bestyrelsen har på baggrund af generalforsamlingens beslutning om et bredere virke udarbejdet forslag til nye vedtægter. Vedtægterne skal sikre en udvidelse af virkefeltet både emnemæssigt og geografisk. Forslaget giver også mulighed for familiemedlemsskaber.

 

Foreningen startede oprindeligt som en arkæologiforening med mulighed for at grave. Senere forsvandt gravearbejdet og det blev en forening med foredrag og ture.

 

Foreningen skal ikke være en detektorforening. Detektorarbejde kan ske gennem Museum Vestsjælland.

 

Der findes i dag ikke en historisk forening i Slagelse med alle emner. Foreningen får nyt navn ”Slagelseegnens historiske forening – Slaglosia”, hvor det gamle navn indgår.

 

Der var to kommentarer til vedtægterne. I §4 stk. 3 skal ”alle medlemmer” ændres til ”alle medlemskaber”. Og I §4 stk. skal ”,jfr. §8” slettes. Kommentarerne blev godtaget.

 

Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

 

7. Godkendelse af budget:

Bestyrelsens forslag til budget foreslår uændret kontingent på kr. 125 pr. år. Forslaget blev vedtaget.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg som bestyrelsesmedlemmer var Hans Peter Hansen og Søren Veng Christensen. Søren Veng Christensen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Kjeld Peter Olesen som erstatning for Søren. Kjeld Peter og Hans Peter blev genvalgt for 2 år uden modkandidater.

 

Solveig Herthoni Hansen blev genvalgt som suppleanter for 1 år uden modkandidater. Bestyrelsen foreslår Henning Jahn som den anden suppleant. Henning Jahn valgt for 1 år uden modkandidat.

 

9. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant:

Lars Rynord blev valgt som ny revisorer for 1 år uden modkandidater.

Jonna Egø Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år uden modkandidat.

 

10. Eventuelt:

Der var kommentar til, at Antvorskov indgår i vedtægterne, da det kan give indtryk af en ren Slagelse-forening. Bestyrelsen tog kommentaren til efterretning.

 

Generalforsamling sluttede kl. 19.36

 

Referat ved Peter Kristensen

Referat af generalforsamling i PDF-format.

 

Copyright © All Rights Reserved