Foreningen

Slaglosias vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er Slaglosia, Kulturhistorisk Forening.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune.

Stk. 3. Foreningens adresse er formandens adresse.

 

§ 2. Foreningens formål.

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen for og viden om fortiden i Slagelse kommune samt om Slagelses betydning lokalt, nationalt og internationalt.

Stk. 2 Formålet søges gennemført ved

 1. foredrag
 2. seminarer og arbejdsgrupper
 3. ekskursioner og vandringer
 4. deltagelse på frivillig basis i detektorsøgning og andet arkæologisk arbejde

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i et bilag til de gældende vedtægter de nærmere regler om oplæring

til frivillig, ulønnet deltagelse ved arkæologiske arbejdsopgaver herunder detektorsøgning, som sker i samarbejde med og efter anmodning fra Vestsjællands Museum og inden for Museumslovens rammer og øvrige gældende rammer og praksis.

Stk. 4. Oplæring kan foregå i sammenhæng med andre foreninger og først og fremmest ved sidemandsoplæring, frivilligt kursus i brug af detektor i en arkæologisk sammenhæng, kortlæsning med mere.

Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder en aftale, som deltagerne i frivilligt arbejde skal underskrive som vilkår for at udføre opgaver i foreningens navn. Aftalen skal indeholde bestemmelser om, at alle oplysninger og fund skal afleveres enten til det museum, der har bedt om assistance til de(n) på-gældende opgave(r) eller til Slaglosia.

Stk. 6. Slaglosia indhenter i forbindelse med detektorvirksomhed tilladelse fra lodsejeren og indgår aftale med vedkommende om fordeling af midler for eventuelt indleveret danefæ. Slaglosia vil nor-malt i forhold til Nationalmuseet frafalde sin andel af Danefædusøren.

Stk. 7. I forbindelse med samarbejdet med museerne vil bestyrelsen løbende justere udbuddet af kurser og oplæringssamarbejdet.

 

§ 3. Medlemskreds.

Stk. 1 Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til enten foreningens formand eller kasserer eller på foreningens hjemmeside (www.Slaglosia.dk). Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden eller kassereren og træder i kraft med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 4. Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning ekskludere medlemmer, der modarbejder forenings formål eller som ikke overholder regler og vilkår for deltagelse i arkæologisk arbejde,

herunder detektorsøgning.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves og skal være betalt senest én uge før den årlige generalforsamling.

 

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev/e-mail/Nyhedsbrev med angivelse af dagsorden til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning om foreningens virke
 4. Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jfr. § 6 stk.2 og 5
 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant jfr. § 6 stk. 5
 10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når eet medlem blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer udtrykker ønske herom. Blanke stemmer regnes som afgivne stemmer. Hvert medlemskab giver en stemme, jfr. § 8. Kontingent. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 8. Generalforsamlingens vedtagelser og beslutninger herunder valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer er normalt gældende fra den 1. april i det år hvor generalforsamlingen er afholdt jfr. § 4 stk. 2.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne over for formanden fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 6. Bestyrelsens valg og konstituering.

Stk. 1. Foreningens ledes af en bestyrelse, der består af fem til syv medlemmer og 2 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på to år, således at 2 eller 3 medlemmer er på valg efter første 2 årsperiode og 3 eller 4 er på valg på den følgende ordinære generalforsamling alt efter om bestyrelsen er på 5 eller 7 medlemmer.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen og senest d. 1 april afholdes det konstituerende møde.

Stk. 4. På det konstituerende møde vælger bestyrelsens medlemmer formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle valg gælder til næste generalforsamling.

Stk. 5. To suppleanter vælges af generalforsamlingen for eet år. Generalforsamlingen vælger endvi-dere hvert år 2 revisorer og en revisorsuppleant.

§ 7. Daglig ledelse.

Stk. 1 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige ledelse herunder, at driften foregår i overensstemmelse med foreningens vedtægter, generalforsamlingens vedtagelser og beslutninger og gældende ret i øvrigt.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden.

Stk. 3. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder, som afholdes, når formanden skønner det nødvendigt normalt fire gange årligt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom over for formanden. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest to uger efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 4. Den valgte sekretær udsender mødeindkaldelse og dagsordenen herfor skriftligt og normalt senest to dage før mødets afholdelse.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Ved stemmelighed er formandens i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Suppleanter kan uden stemmeret deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 6. Sekretæren udarbejder et referat på baggrund af den på mødet førte beslutningsprotokol. Udkast til referat sendes til bestyrelsens medlemmer til godkendelse på bestyrelsens førstkommende møde.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver. Normalt skal mindst et medlem af bestyrelsen udpeges til deltagelse i arbejdsgruppen, ligesom de øvrige medlemmer normalt skal være medlemmer af Slaglosia. Arbejdsgruppen opløses, når opgaven er udført. Arbejdsgruppen udarbejder ved opgavens afslutning en indstilling til bestyrelsen, som efter en drøftelse med gruppens medlemmer endeligt beslutter indstillingens videre forløb.

 

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 5. Kontingent for medlemsskab omfatter husstanden.

 

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægterne kan kun ændres, såfremt ændringsforslaget er optaget i generalforsamlingens dagsorden og såfremt et 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede vedtager forslaget.

 

 

§ 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Generalforsamlingen bestemmer ved den endelige opløsning, hvem/hvad foreningens eventuelle overskydende midler tilfalder.

 

§ 12. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17.03 2016.

 

Vedtægter i PDF-format

 

 

Bestyrelsen

Formand

Carsten Egø Nielsen

Holstebrovej 39, 4200 Slagelse

Tlf. 5850 6620

Mobil 2042 0527

 

 

Kasserer

Hans Peter Hansen

Kindertofte Skolevej 4,

Kindertofte, 4200 Slagelse

Tlf. 5854 4209

 

Sekretær

Peter Kristensen Tanzaniavej 2,

4200 Slagelse

Tlf. 2615 5743

 

 

 

Bestyrelsesmedlem:

Torben Hansen

Bakkevej 6,

4200 Slagelse

Mobil 2663 7782

 

 

 

Bestyrelsesmedlem

Søren Christensen Rosted Skovvej 17, Rosted,

4200 Slagelse

Tlf. 3035 8971

 

 

Bestyrelsessuppleanter:

 

Kjeld Peter Ahlmann Olesen Nykøbingvej 21,

Ørslev, 4200 Slagelse

Tlf. 5826 7118

 

Solveig Hansen

Møllevej 2,2.tv,

4200 Slagelse

Tlf. 2467 9625

 

Revisorer

 

Johnny Slagslunde

 

Christina Veng Christensen

 

Revisorsuppleant

 

Mogens Pedersen

Siriusvej 3,

4200 Slagelse

Tlf. 5852 3939.

Copyright © All Rights Reserved