Generalforsamling

 

Slagelseegnens historiske forening - Slaglosia

Generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling 2019 i Slagelseegnens Historiske Forening - Slaglosia


Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00Der var 13 fremmødte til foreningens 30. generalforsamling


1. Valg af stemmetællere

Punktet blev udskudt til det eventuelt blev aktuelt med afstemninger


2. Valg af dirigent

Lars Rynord blev valgt til dirigent. Lars konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.


3. Formandens beretning om foreningens virke

Formandens beretning blev fremført af næstformand Peter Kristensen.

 

Formanden indledte med at konstatere, at året havde været både godt og dårlig. Vi har bl.a. en god økonomi og medlemsfremgang.

 

Efter generalforsamling i 2018, hvor vi ændrede vedtægter, havde vi forventet et godt samarbejde med andre om foredrag og andre arrangementer. Men vi må konstatere vores forventede samarbejdspartnere havde mere fokus på økonomi og deltagerantal. Andre udbrydere har skattekroner i hånden.

 

På baggrund af de udfordringer har vi undersøgt muligheden for selv at administrere vores foredrag i stedet for at samarbejde med LOF. Det bliver dog en for stor opgave for en lille forening at administrere. Foredrag bliver også dyrere og dyrere.

 

Vi havde 3 foredrag i foråret, udendørs aktiviteter om sommeren og 3 foredrag i efteråret. Foredragenes emner har udgangspunkt i et generelt historisk foredrag, et lokalt historisk foredrag og arkæologisk foredrag.

 

I foråret 2018 havde vi foredrag om middelalderundersøgelserne i Kalundborg, om Borgring ved Køge samt om udgravningerne på Tidselbjerget her i byen. Alle gode og spændende foredrag.

 

Sommerens aktiviteter var en byvandring i Havrebjerg, det traditionelle ”madarrangement” samt et besøg på Forsorgshistorisk museum på det tidligere Andersvænge. Alle gode og pænt besøgte arrangementer.

 

I efteråret 2018 havde vi foredrag om herregården Espe ved Boeslunde, den danske opdagelsesrejsende Vitus Bering samt om vikingetiden på Syd- og Østsjælland. Også rigtig gode og spændende foredrag med kompetente foredragsholdere. Desværre må vi konstatere et faldende antal deltagere til vores foredrag. Økonomisk skal der for LOF være 24 betalende pr. foredrag. Vi håber på flere deltagere fremadrettet.

 

Som led markedsføringen har vi både en hjemmeside og en ny Facebook side.

 

Formanden blev i efteråret ramt af kræft, hvilket betød en Carsten ikke kunne deltage i alle foreningens arrangementer og møder. Næstformanden Peter Kristensen blev konstituerede som formand under Carstens sygdomsforløb.

 

Sygdomsforløbet har også den konsekvens, at Carsten ikke fortsætter som formand efter generalforsamlingen. Carsten stiller dog op som menigt bestyrelsesmedlem for at overgangen til en ny formand kan som en løbende proces.

 

2018 var et begivenhedsrigt år med både godt og dårligt for foreningen.

 

Formanden slutter med stor tak til medlemmerne og deres opbakning samt til bestyrelsen i en svær tid.


4. Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning

Foredrag om onsdagen blev kommenteret og var ikke ønskeligt. Næste sæson er foredragene tilbage om torsdagen.

 

Udfordringerne med LOF som vores foredragsarrangør blev diskuteret. Kan vi f.eks. bruge andre oplysningsforbund eller andre samarbejdspartnere? Kan Carlsberg fonden give os et tilskud så vi har større muligheder for foredragsholdere mm. Bestyrelsen vil kigge på mulighederne igen.


5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil

Kasserer Hans Peter Hansen udleverede året regnskab og gennemgik det kort. Der er indtægter på kr. 10.390,00 og udgifter på kr. 6.900,29. Årets resultat er dermed på kr. 3.489,71 og foreningen har en beholdning pr. 31. december 2018 på kr. 45.494,23. Regnskab blev godkendt


6. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.


7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsens forslag til budget foreslår uændret kontingent på kr. 125 pr. år. Forslaget blev vedtaget.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg som bestyrelsesmedlemmer er Carsten Egø Nielsen, Torben Hansen og Peter Kristensen, der alle genopstiller. Carsten, Torben og Peter blev genvalgt for 2 år uden modkandidater.

 

Solveig Herthoni Hansen blev genvalgt som suppleant og Katja Gross blev valgt som suppleant. Begge er valgt for 1 år.


9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

Lars Rynord blev genvalgt som ny revisorer for 1 år uden modkandidater.

Jonna Egø Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år uden modkandidat.


10. Eventuelt

Hvornår får vi mere information om luftforgrafierne fra Slagelseområdet?

 

Detektorerne i foreningen blev diskuteret. Det ønskes at foreningen beholder den detektor som forening stadigvæk ejer.

 

Historisk mad er planlagt til den 10. august

 

Generalforsamling sluttede kl. 19.48


Referatet af generalforsamling i PDF-format


Copyright © All Rights Reserved