Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling d. 16. september 2021


1. Valg af stemmetællere


Stemmetællere valgt


2. Valg af dirigent


Kjeld Peter Ahlmann Olesen valgt


3. Formandens beretning om foreningens virke


Formanden fremlagde beretningen for 202

  • Øget antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 5 til 7.
  • Perioden har været præget af nedlukning. På trods af dette lykkedes det at gennemfører forårets foredrag.
  • Sommersammenkomst stod på smørrebrød. Det var en succes.
  • I efteråret blev to foredrag gennemført.
  • 53 betalende medlemmer.
  • Ny hjemmesideslagelsehistorie.dk er kommet op og køre. Spændende artikler.

 

4. Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning


Beretningen blev godkendt.


5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil


Regnskabsaflæggelse ved kassereren Hans Peter Hansen. (Se bilag)


Indtægt kr. 10.595,75.


Udgifter kr. 7.642,72.


Årets resultat kr. 2.953,03.


Status 2020 kr. 52.142,14.


6. Behandling af indkomne forslag


Ingen forslag.


7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for de kommende år


Budget 2021 fremlagt


Kun nye medlemmer betaler kontingent i 2021.


Se bilag.


Godkendt.


Vi har råd til dette års underskud, som hovedsageligt går til bank og internet.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


På valg som bestyrelsesmedlemmer var:


Peter Kristensen - Valgt for 2 år

Jesper Rosenløv - Valgt for 2 år

Dann Frederiksen - Valgt for 2 år


På valg som suppleanter var:


Carsten Egø Nielsen - Valgt for 1 år

Torben Hansen - Valgt for 1 år


9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant


Valg af revisor – Lars Rynord valgt.

Valg af revisorsuppleant – Jørgen Rasmussen valgt.


10. eventuelt


Jørgen kom med forslag om bredere historieformidling. Intro til tidsperioder. Påpegede en fejl på et link til en af artiklerne på hjemmesiden.


Slagelse historie. Generel debat om, hvordan vi får samlet de informationer, der findes, så de bevares for eftertiden. Hvordan formidles stoffet spændende? Det tages op som fast punkt på bestyrelsesmøderne fremover.


Formidling/forskning af Slagelse historie blev drøftet.


Dirigenten som takkede for god afvikling af Slaglosias årlige generalforsamling

 

Referent: Katja Gross